دسته: جنگ جهانی دوم

۲

معرفی فرماندهان ارتش آلمان نازی: ژنرال فیلد مارشال والترمدل

“به نام خدا” معرفی فرماندهان ارتش آلمان نازی: ژنرال فیلد مارشال والترمدل   تهیه شده در تیم مطلب ایرانشهر والتر مدل در تاریخ ۲۴ ژانویه ۱۸۹۱ در شهر گنتین متولد شد و نظربه اینکه...

۳

تانک تایگر ۲ ( Tiger II) برجسته‌ترین و موثرترین تانک کلاس سنگین آلمان نازی

“به نام خدا”   تانک تایگر ۲ ( Tiger II) برجسته‌ترین و موثرترین تانک کلاس سنگین آلمان نازی؛ نویسنده: میثاق انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   تایگر ۲ ( Tiger II) برجسته‌ترین و موثرترین...

۱

تانک پانتر (Panther) آلمان نازی، یکی دیگر از شاهکار های نظامی قرن بیستم

“به نام خدا” تانک پانتر (Panther) آلمان نازی، یکی دیگر از شاهکار های نظامی قرن بیستم! نویسنده: امیر پینوشه انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر     پنتر نام تانک متوسط ارتش آلمان نازی در...

۰

یهودیانی که مخالف بایکوت کردن آلمان نازی بودند!

“به نام خدا” یهودیانی که مخالف بایکوت کردن آلمان نازی بودند! نویسنده: تهیه شده در تیم مطلب ایرانشهر  انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   بعضی از یهودیان آلمانی هم بودند که پیش از این...

۴

ژنرال مارشال هاینز گودریان

” به نام خدا “ ژنرال مارشال هاینز گودریان؛ نویسنده: تهیه شده در تیم مطلب ایرانشهر انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   متولد ۱۷ ژوئن ۱۸۸۸ – مرگ ۱۴ می ۱۹۵۴ هاینز گودریان در...

۰

آلفرد روزنبرگ: رابطه ناسیونال سوسیالیسم با توتالیتاریسم؛

“به نام خدا” آلفرد روزنبرگ: رابطه ناسیونال سوسیالیسم با توتالیتاریسم؛ تهیه شده در تیم مطلب ایرانشهر   در سال ۱۹۳۴ ، حامیان NSDAP بسیاری از افراد از ایدئولوژی های دیگر را شامل می شدند...

۱

سازمان کمک های زمستانه، یکی دیگر از برنامه های اقتصادی ناسیونال سوسیالیسم؛

“به نام خدا” سازمان کمک های زمستانه، یکی دیگر از برنامه های اقتصادی ناسیونال سوسیالیسم؛ تهیه شده در تیم مطلب ایرانشهر   سازمان Winterhilfswerk، یا بنیاد اقدامات خیریه زمستانه برای مردم آلمان «WHW»، پس...