دسته: تاریخ ایران و جهان

۲

معرفی فرماندهان ارتش آلمان نازی: ژنرال فیلد مارشال والترمدل

“به نام خدا” معرفی فرماندهان ارتش آلمان نازی: ژنرال فیلد مارشال والترمدل   تهیه شده در تیم مطلب ایرانشهر والتر مدل در تاریخ ۲۴ ژانویه ۱۸۹۱ در شهر گنتین متولد شد و نظربه اینکه...

۰

جایگاه مردم در ناسیونال سوسیالیسم (نازیسم)

“به نام خدا”   جایگاه مردم در ناسیونال سوسیالیسم (نازیسم)؛ نویسنده: Y.T انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   نویسندگان مخالف مکتب نازیسم نظرشان بر این است که نازی ها مخالف دموکراسی بودند و دموکراسی...

۰

سلسله زندیه

“به نام خدا” سلسله زندیه؛   گرداورنده :امین دولتمند سلطنت کریم خان: بعد از قتل محمدحسن خان قاجار، کریم خان که در ۱۱۶۳ ظهور کرده بود تقریبا بر تمام ایران به استثنای خراسان حکومت...

۲

گارد آهنین رومانی

“به نام خدا”   گارد آهنین رومانی؛ نویسنده: تهیه شده در تیم مطلب ایرانشهر انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   پیشگفتار: لژیون مایکل فرشته یا گارد آهنین یکی از احزاب فاشیستی بود که در...

۰

روز های نخست سوسیالیسم در روسیه و آنچه بر تزار گذشت

“به نام خدا” روز های نخست سوسیالیسم در روسیه و آنچه بر تزار گذشت؛ نویسنده: پندار انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر در روزهای بحرانی حکومت تزاری روسیه در سال ۱۹۱۷ و تشکیل دولت موقت...

۶

آننربه؛ موسسه تحقیقاتی نژاد آریایی

“به نام خدا” آننربه موسسه تحقیقاتی نژاد آریایی؛ گردآورنده: رضا گشتاپو انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر آننربه نام موسسه تحقیقاتی است که در دوران حکومت نازیسم ها با هدف مطالعه و پژوهش در حوزه...

۲

چگوارا؛ ابلیس یا قدیس؟

“به نام خدا” چگوارا؛ ابلیس یا قدیس؟ نویسنده: تهیه شده در تیم مطلب ایرانشهر انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   ارنستو چگوارا: “من به خاطر رفیق استالین کمونیست شدم و هیچ کسی نمی تواند...

۳

تانک تایگر ۲ ( Tiger II) برجسته‌ترین و موثرترین تانک کلاس سنگین آلمان نازی

“به نام خدا”   تانک تایگر ۲ ( Tiger II) برجسته‌ترین و موثرترین تانک کلاس سنگین آلمان نازی؛ نویسنده: میثاق انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   تایگر ۲ ( Tiger II) برجسته‌ترین و موثرترین...