ژنرال فیلد مارشال هاینز گودریان

” به نام خدا “ ژنرال فیلد مارشال هاینز گودریان تهیه شده در تیم مطلب ایرانشهر   متولد ۱۷ ژوئن ۱۸۸۸ – مرگ ۱۴ می ۱۹۵۴ هاینز گودریان در تاریخ ۱۷ ژوئن ۱۹۵۴ در...