آبرو ریزی دیگری در شبکه یهودی _ صهیونیستی بی بی سی!

  آبرو ریزی دیگری در شبکه یهودی _ صهیونیستی بی بی سی: در نبود تلفن کننده و کسادی بازار، بی بی سی فارسی از تلفنهای ضبط شده بعنوان تماس گیرنده های زنده استفاده میکند…