آیا هیتلر دلیلی برای تنفر از یهودیان داشت؟

“به نام خدا” آیا هیتلر دلیلی برای تنفر از یهودیان داشت؟ نویسنده: تهیه شده در تیم مطلب انجمن ایرانشهر انجمن علمی پژوهشی ایرانشهر   تاریخدان سرشناش رلف جورج روث”Ralf George Reuth” به این میپردازد...