روزی که دیوار برلین در هم شکست!

“به نام خدا” روزی که دیوار برلین در هم شکست! نویسنده: PaRHaM_P.H انجمن علمی پژوهشی ایرانشهر ۹ نوامبر – دولت آلمان شرقی، دروازه میان دو قسمت برلین را باز کرد:   دیوار برلین، پایتخت...